چهارشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

لزوم اصلاح ساختار مجلس با اولويت نظارت بر قانونگذاري الان، بهترين زمان جراحي اقتصاد کشور

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به دنياي توسعه عنوان کرد
لزوم اصلاح ساختار مجلس با اولويت نظارت بر قانونگذاري
الان، بهترين زمان جراحي اقتصاد کشور

دکتر پور ابراهيمي نماينده مردم کرمان و راور در مجلس شوراي اسلامي در نشست خبري با اصحاب رسانه استان کرمان با اشاره به عدم کارآيي تحريمهاي امروز آمريکا براي ضربه به اقتصادکشور،گفت:عمده مشکلات، سوء مديريت هاست که بطور خاص در موضوع شوک ارزي چندي قبل بروز نمود و براي اصلاح امور مي بايست مشارکت مردم را در مسائل کشور داشته باشيم.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در ادامه و پاسخ به سوال خبرنگار دنياي توسعه مبني براينکه چرا مجلس علي رغم جايگاه مهمي که دارد در ساختار اصلي خود و در بحث نظارت بر اجراي قوانين ضعيف بوده و نمايندگان به جاي اصلاح اين مهم با دخالت در مسائل اجرايي کشور و جابه جايي مديران حوزه خود باعث بي اعتمادي و نا کارآمدي مجلس در انجام وظيفه شده اند،افزود:متاسفانه علي رغم اينکه بعد نظارتي مجلس اولويت به بعد قانونگذاري آن دارد، امروزشاهد اين هستيم مجلس تنها به قانونگذاري مي پردازد که قطعا مي بايست با اصلاح ساختار مجلس، نظارت جايگزين قانونگذاري شود تا از اين رهگذر کارکرد اصلي مجلس شکل گيرد که البته در مسير رفع اين معضل هستيم.
دکتر پورابراهيمي در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار دنياي توسعه نسبت به معضلات ناشي از نگاه حزبي و جناحي نمايندگان به مسائل ملي و منطقه اي حوزه خود و خدشه اعتماد عمومي ناشي از اين رويه،اظهار داشت:خواسته يا ناخواسته اين نگاهها در بين نمايندگان وجود دارد و بنده در اين رابطه هيچ اعتقادي به گروههاي سياسي ندارم چرا که نمايندگان در اين قالب محدود شده و کارآيي در انجام وظايف خود را بر مبناي نظر کارشناسي نداشته و به طبع آن نظرات و پيشنهاداتشان در هر اموري پذيرفتني نخواهد بود.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به اين سوال خبرنگار دنياي توسعه که اقتصاد کشور مانند بيماري با وضعيت وخيم است و ارئه طرها و برنامه هاي فعلي تنها در حد مسکني است که آن را سر پا نگه داشته است و نياز فوري به درمان توسط متخصص مربوط را دارد،تاکيد کرد:با توجه به ضرورت ذکر شده و بر اساس اصلاح ساختاري که بايد انجام پذيرد،بهترين زمان براي جراحي اقتصاد کشور الان مي باشد و بدين منظور بايد دولت پاي کار بيايد .

2
نوع مطلب: 
رویداد

تبلیغات