دوشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

آنچه که صاحب هر كسب وكاري بايد بداند

براساس قانون تأمین‌اجتماعی و ماده ٢٨، حق‌بیمه ٣٠درصد مزد یا حقوقی است که ٧درصد آن به عهده بیمه‌شده و 23درصد به عهده کارفرما می باشد.

در محاسبه حقوق آیتم های زیر بکار گرفته می شود:
مزد مبنا =حقوق روزانه *روزهاي كاركرد
هر ساعت اضافه كار=(حقوق روزانه/7.333)*1.4
حق اولاد به ازاي هر فرزند
حداقل حقوق *3

بن کارگری
حقوق =مزد مبنا+حق اولاد+حق مسكن+حق بن
بيمه سهم كارگر=(حقوق-مزایای غیر مشمول) *7درصد

ماليات حقوق پرداختی کارگر=(حقوق - موارد غیر مشمول ) - معافیت مالیاتی ماهانه حقوق

وجوهي كه مشمول كسر حق بيمه است ،زير است:
١. حقوق، دستمزد و كارمزد.
٢. فوق العاده هاي شغل.
٣. اضافه كار، شب كاري و نوبت كاري.
٤. فوق العاده خارج از مركز.
٥. فوق العاده انجام كارهاي سخت و زيان آور.
٦. كمك هزينه خواربار و مسكن.
٧. مزد ايام تعطيل و مرخصي استحقاقي.
٨. فوق العاده هاي ثابت و مانند آنها.
٩. پاداش به جز مواردي كه مشمول كسر حق بيمه نيست.
وجوهي كه مشمول كسر حق بيمه نيست، به شرح زير است:
١. بازخريد ايام مرخصي.
٢. كمك هزينه اولاد.
٣. هزينه سفر و فوق العاده ما موريت.
٤. عيدي و پاداش نهضت سوادآموزي.
٥. حق شير و پاداش افزايش توليد.
٦. خسارت اخراج و مزاياي پايان كار.
٧. حق همسر كه در اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت به كاركنان دولت كه مشمول قانون تامين اجتماعي هستند، پرداخت مي شود.
٨.بن كارت
در مورد حداقل و حداكثر دستمزد و نيز دستمزد مقطوع توجه شما را به توضيحات ذيل جلب مي كنيم:
الف - حداقل دستمزد حداقل دستمزد مشمول كسر حق بيمه مشمولان قانون تامين اجتماعي، برابر حقوق پايه اي است كه هر سال با توجه به هزينه زندگي، از طرف شوراي عالي كار، تعيين و به وسيله وزارت كار و امور اجتماعي اعلام مي شود.
ب - حداكثر دستمزد حداكثر حقوق و مزاياي مشمول كسر حق بيمه ماهانه هر سال، طبق مصوبات شوراي عالي تامين اجتماعي تعيين مي شود.
ج - دستمزد مقطوع علاوه بر دستمزدهاي مذكور، طبق ماده 35 قانون تامين اجتماعي، سازمان مي تواند در موارد لزوم با تصويب شوراي عالي تامين اجتماعي، مزد يا حقوق بيمه شدگان بعضي از فعاليت ها را طبقه بندي و حق بيمه را به ما خذ درآمد مقطوع وصول و كمك هاي نقدي را بر همان اساس محاسبه و پرداخت كند..

8
نوع مطلب: 
گوناگون

تبلیغات